CINOP maakt werk van leren

Als maatschappelijke onderneming draagt de Stichting CINOP bij aan het leren van jongeren en volwassenen voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen.
next
01

Wat drijft ons

Als maatschappelijke onderneming helpt de Stichting CINOP organisaties om jongeren en volwassenen op te leiden voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen.

Wij geloven in gelijke kansen, het talent van iedereen en gaan uit van de gedachte dat een mens nooit is uitgeleerd. Als specialist in leren en ontwikkelen opereert CINOP altijd in het hart van de maatschappij. Daarbij staat de mens centraal. Als leerling, als werknemer en als burger.

Onderwijs legt daarvoor het fundament, werk- en leerervaringen leiden tot verdieping en verbreding; uiteindelijk is een leven lang leren nodig voor duurzame inzetbaarheid en participatie.
Dat is waar we het voor doen; dat is wat ons drijft; daar ligt de verbinding met de omgeving.

Vanuit deze missie ondersteunen wij het beroepsonderwijs, overheden, branches en sectoren, arbeidsmarktpartijen, onderzoeks- en kennisinstituten en maatschappelijke instanties. In Nederland en daarbuiten.
CINOP Sociaal Maatschappelijk Ondernemen

Video Wat drijft ons

Video Wat drijft ons
next
02

Organisatie

De Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Wij werken zowel nationaal als internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De formele start van CINOP ligt in 1997 bij de fusie van CIBB en SVE. Met de inwerkingtreding van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de vorming van de roc’s als aanleiding. De bedrijfsgeschiedenis gaat echter verder terug. Onze voorlopers uit de jaren zeventig (PCBB, COBO) streefden naar ‘gelijke kansen voor iedereen’ door het onderwijs toegankelijker te maken en mensen te helpen om deel te nemen aan het arbeidsproces en de Nederlandse samenleving.

Vandaag de dag is CINOP uitgegroeid tot een onafhankelijk, eigentijds en sociaal bedrijf. In 2012 heeft CINOP er voor gekozen zich te ontwikkelen als een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat onze missie voorop staat boven geldelijk gewin. Zo gaan wij bijvoorbeeld niet voor winstmaximalisatie maar streven wij naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie te waarborgen.

De gemeenschappelijke paraplu van de maatschappelijke onderneming bestaat binnen CINOP uit verschillende werkeenheden met elk een eigen profiel. CINOP Advies en CINOP Global werken primair in de private markt. Andere werkeenheden zijn specifiek ingericht voor het uitvoeren van overheids- en subsidieprogramma’s.
 

 

Met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Erasmus+, expertisecentrum handicap + studie en het Nederlands Partnerschap Leven Lang leren (NP LLL) als belangrijkste exponenten.

Een transparante bedrijfsvoering staat buiten kijf. Externe audits laten zien dat wij zorgvuldig opereren in de allocatie en verantwoording van middelen. CINOP hanteert een (interne) gedragscode rondom integer handelen, privacy en de omgang met publieke en private middelen..

CINOP is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Certiked.
Pand CINOP 's-Hertogenbosch
next
03

Wat doen we

Onze activiteiten omvatten advisering en implementatie, instrumentontwikkeling, onderzoek en monitoring, kennisontwikkeling en -transfer, project- en programmamanagement, training en professionalisering. Daarin zijn wij partner op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Bovenal is CINOP een kennis gedreven organisatie; het werkveld ziet ons als inhoudelijke experts op diverse thema’s in het middelbaar beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Ook vanuit de Europese agenda en in internationaal perspectief (met name in ontwikkelings- en transitielanden).

Concreet vertaalt onze expertise zich in projecten die we als ‘typisch CINOP’ kunnen bestempelen en een substantieel maatschappelijk effect sorteren. Zoals:
 • Het ontwikkelen van plannen en instrumenten in de bestrijding van laaggeletterdheid (samen met de Stichting Lezen & Schrijven).
 • De ontwikkeling van toetsen (Nederlandse taal, lezen, kennis van de samenleving) voor inburgeraars en migranten.
 
 • Het stimuleren van een leercultuur binnen het MKB en bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers. www.excelleren.nu
 • Het ondersteunen van scholen bij het inbedden van duurzaamheid in hun opleidingen en onderwijs. www.duurzaammbo.nl
 • Het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een (functie)beperking en het geven van voorlichting. www.handicap-studie.nl
 • De ontwikkeling van instrumenten, die in kaart brengen en aantonen wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd of waard is. www.kenniscentrumevc.nl
 • Het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden voor studenten, volwassen leerders en professionals in het mbo. www.cinoppubliekeprogrammas.nl en www.nplll.nl
 • Praktijkgericht onderzoek en verspreiding van kennis over het beroepsonderwijs in de samenleving (over schoolluitval, professionalisering van docenten). www.ecbo.nl
 • Het ‘exporteren’ hiervan naar landen waar dit stelsel (nog) in ontwikkeling is: van meisjesonderwijs in Saudi-Arabië tot betere opleidingen in Afrika. www.cinopglobal.com

Video Wij maken werk van leren #1

Wij maken werk van leren

Video Wij maken werk van leren #2

Wij maken werk van leren
next
04

Onze mensen

Stichting CINOP heeft circa 150 medewerkers in dienst. Deze mensen zijn ons echte kapitaal.

Onder deze professionals tellen wij onderwijskundigen, projectmanagers, onderzoekers, trainers, organisatie ontwikkelaars, ict-experts, bedrijfskundigen, hr-professionals, pedagogen en communicatieadviseurs.

De samenwerking tussen verschillende disciplines en de brede scope van ons werkterrein zegt ook iets over onze manier van werken en bedrijfscultuur: maatschappelijk georiënteerd, samenwerkingsgericht, multidisciplinair en innovatief.

Binnen ons vakgebied verbinden wij mensen, visies en ideeën. Combineren wij onderwijskundige expertise met andere disciplines. Denken wij mee in strategie én implementatie. En maken wij ons sterk voor samenwerking en netwerken. Juist deze verbindende kracht is wat ons onderscheidt.
 

Video Wij maken werk van leren #2

Werken bij CINOP
Onze medewerkers hebben hart voor de ontwikkeling van mensen via formeel, non-formeel en informeel leren. Ze weten elkaar te vinden op de toegevoegde waarde voor de klant.
Medewerkers CINOP
05

Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is een van de kernwaarden van de Stichting CINOP.

Vanuit het bedrijfsconcept ‘maatschappelijke onderneming’ is onze missie om jongeren en volwassenen goed op te leiden voor de samenleving van morgen. Met ons werk dragen wij direct of indirect bij aan de maatschappelijke agenda van een leven lang leren. Onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is om klanten uiteindelijk zélf tot oplossingen te laten komen en het uitgangspunt om als partners op te trekken.

Een concrete verschijningsvorm in de MVO-profilering is ons pand in’s-Hertogenbosch; het meest duurzame kantoorgebouw van de stad. Dat blijkt uit de BREEAM-NL-erkenning waarin we het certificaat “very good” behaalden. De lift levert bijvoorbeeld meer energie op dan deze kost, liggen er klimaatneutrale Bamboevloeren en is stoffering gebruikt van gerecyclede PET-flessen.

Daarnaast is CINOP een robuust leerbedrijf dat een actief stagebeleid voert en graag bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge mensen (mbo, ho en universiteitsstudenten). Zo begeleidden wij afgelopen vijf jaar meer dan 50 stagiaires en afstudeerders.

Verder organiseren we interne veilingen voor het goede doel (leerproject in Afrika), selecteren we leveranciers op lokale betrokkenheid en MVO en zorgt ons digitale werkconcept voor het terugdringen van autokilometers en papiergebruik. Zo krijgt duurzaamheid steeds meer betekenis.
next
06

CINOP Lentesessie

VOL: helaas is het maximaal aantal aanmeldingen bereikt (16-12-2016, 14.45 uur). Inschrijven is niet meer mogelijk. De bijeenkomst is te wel volgen een livestream http://www.nieuwspoort.nl/live/


Met de CINOP Lentesessie bent u verzekerd van: inspirerende praktijkvoorbeelden (vo, mbo, hbo), een prikkelend debat met Mariëtte Hamer (SER) en Ton Heerts (MBO Raad), een kijkje in de politieke keuken door Jack de Vries en een netwerk van 170 professionals in het beroepsonderwijs. Na afloop tekenen wij onze boodschap voor het nieuwe kabinet op in de vorm van hartenkreten. Centrale vraag: hoe kan het beroepsonderwijs helpen in het tegengaan van de tweedeling in de samenleving?

Thema 2017
Weet u al op wie u gaat stemmen in het voorjaar? Kijkt u daarbij ook naar de plannen op het gebied van onderwijs? De tweedeling is een thema op het verkiezingsstrijdtoneel. Het beroepsonderwijs is in staat om een verschil te maken tussen meedoen of buiten de boot vallen. De sector is een vat vol kansen en zorgt ervoor dat we duizenden (soms kwetsbare) jongeren binnenboord weten te houden. Toch staat deze maatschappelijke functie onder druk. Er tekenen zich steeds scherpere scheidslijnen af -in onderwijs en samenleving- door verschillen in financiële situatie, opleidingsniveau, fysieke mogelijkheden en sociaal-culturele achtergrond. 

Vragen en uitdagingen
Het Nederlandse beroepsonderwijs kan de kansenongelijkheid tegengaan en verschillen uit de weg ruimen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Tijdens de CINOP Lentesessie gaan we in op actuele vragen rondom rendementsdenken, tegengaan van vroegselectie/keuze, bevorderen van doorstroom, opleidingen stapelen, voorkomen van opleidingsfuiken, kansen voor laatbloeiers en twijfelgevallen, brede brugperiodes (met verschillende schoolsoorten), maatwerk voor achterblijvers, diversiteitsbeleid en de aansluiting op de arbeidsmarkt en de veranderende wereld van beroepen.

Opzet
Na een inleiding over hoe het werkt in de politiek, presenteren zich drie praktijkvoorbeelden (in het mbo, hbo en vo) die laten zien hoe het anders of beter kan. Opgehaald in de regio, bij scholen die een visie of oplossingen hebben om kansenongelijkheid (bij jongeren) tegen te gaan. Denk aan brede brugklassen in het vo, vooruitstrevende doorstroom in het hbo en (soms kwetsbare) mbo-jongeren een goede kans geven op de arbeidsmarkt. Het zijn de praktijkvoorbeelden die Nederland nodig heeft en inspiratie bieden voor de toekomst. Van hieruit volgt het debat: een goed gesprek over het beleid en de betekenis voor de nieuwe onderwijsplannen en het regeerakkoord. Tot slot tekenen (symbolisch) onze hartenkreten en oplossingsrichtingen op voor het aankomende kabinet. Om kloven te overbruggen, te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen en een samenleving te creëren waarin iedereen de kansen krijgt om zich te ontplooien.

Gastsprekers
Als speciale gasten en sprekers mogen wij verwelkomen:

 • Mariëtte Hamer (Voorzitter SER)
 • Ton Heerts (Voorzitter MBO Raad)
 • Jack de Vries (Hill & Knowlton, politiek strateeg, -commentator)

De drie praktijkverhalen/voorbeelden komen van: Tanja Jadnanansing (Albeda College), Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) en Saskia Grotenhuis (Openbare Scholengemeenschap Bijlmer). Met verdere medewerking van: Monique Turkenburg (SCP), Ingrid Christoffels (ecbo).

De gespreksleiding is in handen van Henny Morshuis (CINOP).

Voor wie
Voor alle professionals (zoals onderwijsmakers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, bestuurders) in de wereld van het beroepsonderwijs (vo, mbo, hbo) die werk willen maken van toekomstbestendig onderwijs en gelijke kansen voor jongeren.

Waar
Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Wanneer
Donderdag 9 maart 2017

Tijden
13.15-13.45 Inloop en ontvangst
13.45-16.30 Programma (met pauze)
16.30-17.30 Borrel en hapje

Deelname
VOL: op dit moment is het maximaal aantal aanmeldingen bereikt (16-12-2016, 14.45 uur). Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Contact/vragen
Hetty Dousi, hdousi@cinop.nl 

CINOP 20 jaar
Als maatschappelijke onderneming draagt CINOP bij aan het leren van jongeren en volwassenen voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen. Vanuit deze missie werken wij aan duurzame oplossingen in de driehoek beroepsonderwijs, overheid en arbeidsmarkt. En dat doen we in 2017 al meer dan 20 jaar! Want sinds de officiële oprichting in 1997 maken wij overal en altijd werk van leren! Tijdens de lentesessie staan we kort stil bij dit moment in de historie van CINOP en toosten we samen met u op de toekomst. www.cinop.nl

Lentesessie
De CINOP Lentesessie is een jaarlijkse bijeenkomst rond de eerste lentedag waarin wij met het veld en relaties de dialoog aangaan over uitdagingen in de wereld van beroepsonderwijs en een leven lang leren. De bijeenkomst is een initiatief van de verschillende werkeenheden binnen onze organisatie: CINOP Advies, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, CINOP Global, Nationaal Agentschap Erasmus+ (mbo-ve), Expertisecentrum handicap + studie, Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren. Impressie vorig jaar

next
07

Contact

Bezoekadres


Stationsplein 14
5211 AP ’s-Hertogenbosch

Postadres


Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch

+31 (0)73-6800800
info@cinop.nl
 

Route


Hier komt eventueel een melding bij onvolledig of onjuist invullen
next
Maak ook werk van leren
BEL +31 (0)73-6800800
Top