Taal- en rekenonderwijs

Taal- en rekenonderwijs is een van de landelijk vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen. Maar weet u precies hoe uw instelling ervoor staat m.b.t de examens taal- en rekenen? En hoe richt u het taal- en rekenonderwijs zodanig in dat het effectief, efficiënt en van goede kwaliteit is, passend bij studenten en hun beroepscontext?

Toegevoegde waarde
CINOP ondersteunt scholen met de kwaliteitsontwikkeling van taal- en rekenonderwijs, waardoor meer studenten een volledig diploma behalen. We zorgen dat u onderbouwde keuzes kunt maken voor (her)ontwerp van curricula Nederlands, Engels en rekenen die passen binnen de herziening kwalificatiestructuur, inclusief keuzedelen. We ondersteunen uw instelling bij het verbinden van taal- en rekenonderwijs met het beroepsgericht curriculum én met de kwaliteit en organisatie van instellingexamens Nederlands en Engels. Uitgangspunt daarbij is het aanspreken van de motivatie van studenten en aansluiten bij hun leefwereld, om optimale resultaten te behalen.

Aanpak
 • Grip krijgen op de opbrengsten van uw taal- en rekenonderwijs met de diplomarendementscan. Analyse van de stand van zaken: hoe scoren de studenten op Nederlands, Engels en rekenen? Hoe zien de slagingspercentages eruit? Ook een kwalitatieve analyse van taal- en/of rekenonderwijs behoort tot de mogelijkheden. Dit kan op instellingsniveau, op het niveau van colleges of afdelingen én op teamniveau.
 • Taal- en rekenonderwijs positioneren in de opleidingen, rekening houdend met opleidingsniveaus, leerwegen, branches/sectoren en specifieke doelgroepen.
 • Professionaliseringsbeleid gericht op taal-, reken- en vakdocenten: opstellen van bekwaamheidseisen en begeleiding bij de monitoring, sturingskader voor directies en teammanagers, in-company trainingen op maat, advisering m.b.t. organisatie en onderhoud van deskundigheid van taal- en rekendocenten en verbinding met vakdocenten en BPV. Zie ook: http://www.cinop.nl/Trainingsaanbod 2014-2015

Referenties
 • Evaluatie van resultaten en voortgang taal en rekenen (ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en ROC van Amsterdam).
 • Diplomarendementsscan: Op inzichtelijke wijze worden effecten in kaart gebracht van de nieuwe diploma-eisen op het diplomarendement (Deltion College).
 • Ondersteuning taal- en rekenbeleid en ontwerpen taal- en rekenprogramma’s als onderdeel van beroepsopleidingen (MBO Utrecht, Hoornbeeck College, De Rooi Pannen).
 • Opstellen beleidsplan gedifferentieerd rekenonderwijs en onderwijs aan rekenzwakke studenten (Summa College)
 • Ontwikkelen professionaliseringsbeleid voor docenten Nederlands en rekenen (Summa College, Rijn IJssel, Deltion College, ROC Midden Nederland)
 • Trainingen op gebied van taal- en rekendidactiek, toetsconstructie, dyscalculie, differentiëren, activerende (taal)didactiek, taalcoaches, taalassessoren en examenvoorbereiding.
 • Uitvoering van de Opleiding Rekendocent mbo, samen APS en het Freudenthal Institutuut.
 • Ontwerpen van keuzedeel Duits Lerende Euregio (ROC Nijmegen).

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Marianne Driessen
Marianne Driessen
Senior consultant
06-10970957

Socialize met CINOP