Terugdringen Vroegtijdig School Verlaten

In het VSV convenant is vastgelegd wat de streefnormen zijn voor vroegtijdig schoolverlaten. Hoe zorgt u dat die normen gerealiseerd worden? Welke maatregelen zijn effectief? En welke binnenschoolse en schooloverstijgende maatregelen kunt u nemen als het gaat om jongeren in een kwetsbare positie.  Hoe geeft u vorm aan tijdige signalering  en ouderbetrokkenheid? En vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt de VSV-aanpak onderdeel van de kwaliteitsafspraken, hoe zorgt u dat de huidige aanpak daarin soepel wordt opgenomen?

Toegevoegde waarde 
CINOP helpt mbo-scholen met de aanpak van (het voorkomen van) de uitval en het structureel borgen van maatregelen binnen de instelling. We brengen met u in kaart wat de succesfactoren zijn binnen een opleiding of binnen een regionaal samenwerkingsverband, hoe die verder verspreid kunnen worden en welke winst er nog te behalen is voor het terugdringen van VSV. Voor de specifieke aanpak van jongeren in kwetsbare posities kijken we naar de mogelijkheden voor deze groep zodat zij hun ambities en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We hebben ruime ervaring in  het vormgeven van samenwerking tussen partners (vo, mbo, gemeenten, jeugdzorg) bij terugdringen van VSV (jongerenteams, arbeidsmarkttrajecten voor kwetsbare jongeren, implementatie van loopbaanbeleid ter preventie van VSV en bevordering van talentontwikkeling en –benutting).

Aanpak
  • Analyse van maatregelen, doelgroepen en effecten van maatregelen om VSV terug te dringen en doorstroom (intern en extern) te bevorderen.
  • Ketenbenadering waarbij toeleverend onderwijs en afnemend onderwijs/arbeidsmarkt een essentiële plaats in neemt in relatie tot warme overdracht, intake en doorstroom.
  • Realiseren  van nieuwe aanpakken en arrangementen voor kwetsbare jongeren in samenwerking met jeugdzorg en gemeenten.
  • Vormgeving loopbaanoriëntatie

Referenties   
  • Verstevigen loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de keten (po-vo-mbo en hbo) voor gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit ambitie VSV verminderen en doorstroom bevorderen.
  • Coachen/begeleiden van projectleider project ‘student in beeld’ bij het eerder signaleren van mogelijke uitval en begeleiden van docenten bij doorverwijzing in opdracht van de gemeente Utrecht.
  • Arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare jongeren (jeugdzorg, vso, entreeopleiding)
  • Betekenisvolle doorstroom van jongeren naar mbo en arbeidsmarkt in opdracht van een groot VSO-schoolbestuur.
  • Onderzoek  in op opdracht van Bestuurlijk Overleg in de regio Zuid-Holland Zuid naar de aanpak van VSV binnen het onderwijs en de samenwerking hieromtrent tussen partners in de omgeving.

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Socialize met CINOP