Verhogen kwaliteit van examinering

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s binnen mbo-instellingen is het verhogen en ook het beter borgen van de kwaliteit van de examinering. Hoe doen uw examencommissies dat en vooral hoe zorgt u dat dit ook in het handelen van uw medewerkers als examenfunctionarissen is terug te zien? En als de processen zijn ingericht, hoe zorgt u voor borging en kwaliteitsbewaking?


Toegevoegde waarde
Door samen te werken met CINOP krijgt u het voor elkaar om op een prettige, doelgerichte manier kwaliteitsdoelen te stellen op het gebied van examinering. Die doelen zijn realistisch én passen bij wat de teams en het management belangrijk vinden. We zijn zowel expert op het gebied van examinering als ervaren procesbegeleiders. Praktische handreikingen en voorbeelden helpen u op weg om op het thema Examinering daadwerkelijk een verbeterslag te maken én te houden. Hierbij hebben wij oog voor wat er al goed gaat rondom examinering en de plannen die u al heeft om examinering verder te verbeteren. 

Aanpak
Wij ontwikkelen een ondersteunings- of adviestraject altijd in samenspraak met opdrachtgever en betrokkenen. Op hoofdlijnen werken we als volgt:
 • In kaart brengen van huidige situatie: wat gaat er al goed en hoe kunnen we dat verder benutten? Waar zit de verbeterruimte? We doen op basis van gesprek(ken) en analyse van documenten.
 • Geven van feedback op bestaande stukken inclusief haalbare verbetervoorstellen
 • Bijeenkomst(en) ter ondersteuning bij het verder aanscherpen van de kwaliteitsdoelen en de manier om deze doelen te bereiken
 • Aanreiken van voorbeelden en hulpmiddelen
 • Begeleiden en professionaliseren van onder andere examencommissies, assessoren en toetsconstructeurs om de examinering in de praktijk verantwoord in te richten en uit te voeren
 • Monitoring van resultaten voor de jaarlijkse verantwoordingen

Referenties
 • Begeleiden van twee landelijke netwerken Examinering met 35 deelnemende roc’s
 • Opzetten en geven van trainingen voor verschillende groepen examenfunctionarissen voor tal van mbo-instellingen
 • Kwaliteitsverbetering Examinering Deltion College (van herijken handboek en instellen Examenraad tot en met het professionaliseren van alle examenfunctionarissen zodat zij gaan handelen in lijn met de gemaakte afspraken)
 • Opzetten en geven trainingen examencommissies (Mondriaan College en Summa College)
 • Screenen van examens ter voorbereiding van externe validering (SG Bonaire, Gilde Opleidingen, Media College Amsterdam)
 • Onafhankelijk lid van Examenraad Summa College
 • Ontwikkelen van de digitale Procesarchitectuur Examinering (PE) in nauwe samenwerking met MBO-instellingen (zie www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl).

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Alie Kamphuis
Alie Kamphuis
Managing consultant
06-22661663
 José Dams
José Dams
Senior consultant
06-12507527

Socialize met CINOP