Nieuws

Jaren

Terugblik studiedag Onderwijs Slim inrichten

Naam afbeelding

02 april 2013

Gaan we Focus op Vakmanschap (FoV) in het onderwijs verankeren door het curriculum bij te stellen of pakken we het breder aan en gaan we opleidingen herontwerpen? Deze vraag en de keuze en uitwerking daarin stonden centraal op de studiedag ‘Onderwijs Slim inrichten’ van Profiel Conferenties en CINOP van 14 maart jl. 

De dag werd bijgewoond door onderwijsontwikkelaars, opleidingsmanagers, teamleiders en curriculumontwikkelaars die betrokken zijn bij de implementatie van Focus op Vakmanschap binnen hun team/organisatie. De dag werd gewaardeerd als inspirerend.

Vertaalslag
Mbo-instellingen zijn momenteel bezig met het maken van de vertaalslag van de maatregelen uit het overheidspakket Focus op Vakmanschap naar hun onderwijs. Op de studiedag werd ingegaan op het spoor van herontwerpen van onderwijs; de stappen die gezet moeten worden, tips en tricks om intensiveren en verkorten vorm te geven en hoe om te gaan met de introductie van de nieuwe kwalificatiedossiers in het onderwijs. Namens CINOP gaven consultants Sandra Beugel en Sietske Sportel leiding aan de dag.

Geen eenvoudige opgave
Voor veel  scholen is het geen eenvoudige opgave vorm en uitvoering te geven aan het proces van implementatie van FoV, dat beeld bleek duidelijk uit de studiedag. De materie en het implementatieproces zijn complex, niet alles staat van overheidswege nog vast en is daarmee in de tijd niet altijd even goed vast te leggen noch is de impact ervan altijd even te bepalen. Veel onderwijsteams ervaren het zo dat er weer iets op hun bord wordt gelegd wat moeilijk te overzien is en waaraan op onderdelen nu toch al uitvoering moet worden gegeven. De kwalificatiedossiers die straks komen, vormen een heet hangijzer.

Betere afstemming maatregelen
Onder de deelnemers gingen stemmen op dat de overheid moet zorgen voor een betere afstemming van maatregelen. Van docenten wordt een flexibele houding gevraagd, de hoeveelheid veranderingen is immers groot. "Straks lopen de docenten met een molentje op hun hoofd", luidde een reactie. Bovendien blijken in de praktijk docenten niet altijd even goed toegerust voor de veranderingen, de didactiek en vakkennis van docenten zijn voor verbetering vatbaar.

Gevolgen van FoV
Er dient al met al steeds meer onderwijs met dezelfde mensen te worden gegeven, hoe verdeel je de uren van school- en stagetijd. Daartegenover staat dat het aantal opleidingen gaat verminderen, op zichzelf wel begrijpelijk en ook te realiseren, maar wat als je daardoor de noodzakelijke instroom van leerlingen verliest? En wat zijn de gevolgen van FoV voor de doorstroom vanuit het vmbo?

Hoe staat het ervoor?
Sandra Beugel en Sietske bespraken met de deelnemers de uitgangspunten van het herontwerp. Aan deelnemers was gevraagd een voorbereidingsopdracht uit te voeren. Daarin moest een beeld worden gegeven van de stand van zaken op de eigen school, de organisatie rond FoV, de eigen rol daarin etc. Tevens werd de herontwerptool gedemonstreerd, een tool die Educator en CINOP momenteel ontwikkelen. De herontwerptool is een interactief instrument dat teams kunnen gebruiken om scenario’s voor een grofontwerp van het curriculum te schetsen.

Netwerkschool
Gastspreker Gert-Jan Jacobs gaf een inkijk in de structuur en opzet van de netwerkschool waarin ook ROC Nijmegen vertegenwoordigd is. De Netwerkschool van ROC Nijmegen geeft als, één van de vijf mbo-instellingen in Nederland, volgens het concept van de Netwerkschool het onderwijs vorm aan studenten verzorgende, verpleegkundige en maatschappelijke zorg. Het doel: het efficiënt verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in zeer nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Er is extra aandacht voor online-leren en leren in de praktijk. Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de zogenaamde studentonderneming. Uit het verhaal van Gert-Jan bleek met name ook de weerbarstigheid om tegen de verdrukking van regelgeving en beperkte budgetten in plannen die het onderwijs kunnen verbeteren ook te realiseren.

Gemist?
Op 3 juni vindt er wederom een studiedag plaats over dit thema.

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP