Nieuws

Jaren

Netwerk Breed opleiden Niveau 2

Naam afbeelding

13 februari 2017

Waarom?
De niveau 2-opleidingen staan onder druk. Niet alleen is de uitval binnen deze doelgroep vaak hoog, ook het arbeidsmarktperspectief is zowel landelijk als regionaal een aandachtspunt.

 • Wat voor een type werknemer vraagt het werkveld als het gaat om de banen waar niveau 2-leerlingen vooral in terecht komen?
 • En wat betekent dit voor de inrichting en focus van het onderwijs?
 • En op welke manier kun je meer recht doen aan de diversiteit van de instromers in een niveau 2-opleiding?

Er is enerzijds een grote groep studenten die graag door wil stromen naar een niveau 3-opleiding. Anderzijds is er een grote groep waarvoor niveau 2 geldt als het hoogst haalbare en die studenten willen goed voorbereid de arbeidsmarkt op.

Voor deze laatste groep is een veel gehoord geluid dat er vooral kansen liggen in het breder opleiden zodat studenten daarmee wendbaarder en flexibeler zijn op de arbeidsmarkt. Ook de mogelijkheid tot dubbelkwalificering is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een aantal roc's is afgelopen schooljaar al succesvol gestart met het invoeren van een brede niveau 2-opleiding.

Wat?
Afgelopen jaar is het landelijke Netwerk Breed opleiden Niveau 2 van start gegaan. Er zijn inmiddels meer dan 21 mensen van 13 mbo-instellingen lid. Sommige leden zijn al gestart met het invoeren van een brede niveau 2-opleiding, terwijl anderen nog meer in de onderzoekende en/of voorbereidende fase zijn.

In het netwerk zijn het afgelopen jaar de volgende thema’s aan bod gekomen:

 • Hoe kom je tot een overwogen keuze voor de positionering van de niveau 2-opleidingen binnen jouw mbo-instelling?
 • Wat zijn de ontwikkelingen en behoeften in jouw regio, werkveld en studentenpopulatie?
 • Welke strategische benaderingen zijn er voor dit vraagstuk?
 • Wat zijn mogelijkheden, kansen en aandachtspunten rondom dubbel kwalificeren?
 • Welke aandachtspunten zijn er vanuit wet- en regelgeving (denk aan inschrijving, verantwoording etc.)?
 • Wat is er al ontwikkeld aan les- en examenmateriaal? Hoe kunnen we ontwikkeling van materialen gezamenlijk oppakken?
 • Waar heeft het werkveld werkelijk behoefte aan bij werknemers op mbo 2 niveau?
 • Hoe kunnen we als scholen de krachten bundelen om het belang van breed opleiden onder de aandacht te brengen?
Om de kennisdeling en uitwisseling tussen scholen die op dit vraagstuk actief zijn te stimuleren zal CINOP Advies ook in 2017 het Netwerk Breed opleiden Niveau 2 faciliteren.

Hoe?
Doelgroep van het netwerk zijn projectleiders, opleidingsmanagers, strategisch adviseurs en onderwijsmakers die nauw betrokken zijn bij het vraagstuk niveau 2 breed opleiden.

Het Netwerk Breed opleiden Niveau 2 komt vier keer per jaar samen om inhoudelijke thema’s te bespreken en kennis uit te wisselen. De inhoudelijke doelen van het netwerk worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen (externe) gastsprekers en netwerkleden een rol spelen om rondom bepaalde vraagstukken ervaringen uit te wisselen. Het wordt een netwerk van, voor en door de leden.

De bijeenkomsten vinden plaats van 09.30 uur tot 15.00 uur en worden centraal in het land uitgevoerd. De netwerkbijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:
 • Donderdag 16 februari 2017
 • Donderdag 18 mei 2017
 • Donderdag 28 september 2017
 • Donderdag 7 december 2017

Deelnemen?
Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk? Neem dan contact op met Judith Streekstra (jstreekstra@cinop.nl). Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl) of Marloes Zewuster (zewuster@werkaanonderwijs.nl).

Kosten
Het lidmaatschap voor dit netwerk bedraagt € 1.175,- per instelling. Elk volgend lid draagt € 785,- bij. We streven naar een omvang van het netwerk van circa 20 personen. Het netwerk kent geen winstoogmerk en de lidmaatschapsgelden worden gebruikt voor het dekken van de kosten voor de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten en eventuele inhuur van externe gastsprekers.
Zoeken

Contactpersoon

 Judith Streekstra
Judith Streekstra
Business support officer
06-15449947
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP