Nieuws

Jaren

Energieke MBO Netwerksessie over flexibel onderwijs

Naam afbeelding

20 maart 2017

Op woensdag 8 maart 2017 vond de 8e MBO Netwerksessie van CINOP Advies plaats. Deze keer over flexibel onderwijs. Een thema waar veel scholen over nadenken. Tijdens de bijeenkomst hebben gingen de 30 deelnemers in op de Flex-scan, flexibiliseren in de klas en groeimogelijkheden voor de BBL.

Flexibel onderwijs is een enorm containerbegrip. Iedereen verstaat er iets anders onder en de mate van flexibiliteit die wenselijk is, is voor elke school anders.Het is niet zo dat meer flexibel onderwijs per definitie beter onderwijs is. Dit dient goed afgestemd te zijn op de behoeften in de regio en de behoeften en kenmerken van de studenten.

Om de bijeenkomst op een krachtige manier te beginnen, hebben we twee studenten van MBO College Hilversum mogen interviewen over de mate waarin zij flexibiliteit ervaren, hoe dat er in de praktijk uit ziet en waar ze nog meer flexibiliteit zouden willen.
Hun conclusie was dat zij het vooral belangrijk vinden dat je als student geboeid wordt, uitgedaagd wordt het beste uit jezelf te halen. Ook gaven ze aan meer invloed willen hebben op het vormgeven van hun eigen leerroute. Nu is er vaak te veel vastgelegd in een standaard lesprogramma.

Na dit inleidende gesprek met studenten konden de deelnemers een drietal workshops volgen. hieronder een korte impressie van de workshops.

FlexScan
Eigenlijk alle MBO’s bleken te werken aan het meer inspelen op verschillen tussen studenten. En de variatie in aanpakken is groot. Waar de een ruimte zoekt binnen een groep laat een ander het werken in groepsverband los. Binnen de ene school is flexibilisering een strategisch thema, elders is het afhankelijk van de ambitie van een team of enkele trekkers daarbinnen. Over één ding waren de deelnemers het eens. Flexibilisering is een containerbegrip; waar de één bij flexibilisering aan het curriculum denkt een ander meer aan examinering, ICT of bijvoorbeeld instroommomenten. In de workshop hebben de deelnemers de FlexScan ervaren. Een instrument waarmee betrokkenen (docenten, student en evt. werkveld) invullen hoe zij de flexibiliteit nu ervaren en wat hun ambitie is. Dit aan de hand van 7 aspecten waarop flexibilisering mogelijk is, op vier niveaus. En het gezamenlijke beeld hiervan (via een webdiagram-rapportage) blijkt een prima vertrekpunt voor gesprek. Voor meer info, klik hier: CINOP ontwikkelt deze FlexScan nu op maat door voor het MBO. Er bleek veel animo om hierin te participeren.

Flexibiliteit in de klas
Docenten ervaren een steeds meer diverse doelgroep in hun klassen. Dit vraagt om meer gepersonaliseerd en gedifferentieerd werken. Verschil in ervaring, niveau, leerstijl en motivatie maken dat studenten veelal om een verschillende aanpak vragen. Dit kan zowel in de klas door het toepassen van diverse (blended) werkvormen, als buiten de klas, door het anders organiseren van je onderwijs. In deze workshop is er ingegaan op een aantal tools die docenten in kunnen zetten om tegemoet te komen aan de diverse doelgroep studenten. Ook zijn er veel ervaringen uitgewisseld tussen de deelnemers over hoe dat zij flexibel werken in hun klassen en welke volgende stappen ze hierin willen zetten.

Groeimogelijkheden BBL
Het aantal BBL-studenten neemt al een aantal jaren af. De groep 30+ studenten daalt het snelst. Tegelijkertijd wordt de roep om meer aandacht voor Leven Lang Leren groter. We moeten allemaal langer doorwerken, functies zijn aan veranderingen onderhevig en het is voor iedereen op de arbeidsmarkt belangrijk om zich te kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. De BBL-opleidingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, zeker voor de doelgroep bijscholers, omscholers en opscholers (zie ook het position paper leven lang ontwikkelen van de MBO Raad). Tijdens deze workshop zijn we ingegaan op kenmerken van de BBL-studenten en hoe je daar in het onderwijs rekening mee kunt houden. Ook is gesproken over het vernieuwde EVC-beleid en de kansen die er liggen door het erkennen van leer- en werkervaring vrijstellingen te geven. Ook de mogelijkheden m.b.t. het aanbieden van certificeerbare eenheden als middel om flexibel onderwijs te bieden voor de BBL-studenten, is aan bod gekomen.

Er komt een vervolg!
Aan het einde van de bijeenkomst is de wens geuit om een netwerk flexibel onderwijs op te richten. Het delen van ervaringen, aanpakken, instrumenten en uitwisselen van best practices. De opzet van het netwerk is:
  • Van, voor en door mensen die in de praktijk bezig zijn met het flexibiliseren van onderwijs (mix van leidinggevenden, docenten, ontwikkelaars en onderwijskundigen)
  • bijeenkomsten van een dagdeel (13.00 uur -16.30 uur) in 2017 onder begeleiding van CINOP, in een ritme van een keer per twee maandag
  • Inrichten van een digitale omgeving voor deze groep
  • Kosten per bijeenkomst, € 125,00 per deelnemer
  • Je committeert je voor een jaar
  • We starten bij minimaal 12 deelnemers

Wil jij ook deelnemen aan dit netwerk? Neem contact op met Hans Dekker (hdekker@cinop.nl)of Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl) voor meer informatie?
Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966

Socialize met CINOP