Nieuws

Jaren

Passende examinering beroepsspecifieke onderdelen in het mbo gereed

Naam afbeelding

28 mei 2018

Expertisecentrum handicap + studie/CINOP maakt sinds 2017 deel uit van de Expertgroep passende examinering mbo. Deze expertgroep is door de MBO Raad/ Kennispunt Onderwijs en Examinering in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingericht.


De expertgroep heeft een servicedocument opgesteld aangaande passende examinering van de beroepsspecifieke onderdelen in het mbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Het servicedocument heeft als doel om mbo-instellingen beter toe te rusten om de examens die scholen afnemen om het beroepsgericht handelen te examineren op een rechtmatige manier aan te passen. Dit wordt gedaan door kaders te bieden aan en inzicht te verschaffen in de mogelijkheden. Want door passende examinering te bieden bij deze beroepsspecifieke onderdelen krijgen studenten met een ondersteuningsbehoefte de kans om met de mogelijkheden die hun beperking hen oplegt, succesvol een beroepsopleiding af te ronden. Het servicedocument is inmiddels online beschikbaar.

Advies

De expertgroep adviseert over actuele casussen en eerdere genomen besluiten van examencommissies aangaande passende examinering bij de beroepsspecifieke onderdelen in het mbo.  Wilt u uw casuïstiek over passende examinering indienen? Klik dan hier voor het formulier.

Goede voorbeelden

De expertgroep zal in 2018 goede voorbeelden bundelen en verspreiden. Heeft u een mooi voorbeeld aangaande passende examinering bij de beroepsspecifieke onderdelen in het mbo? Dan ontvangen we deze graag. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

Meer informatie en/of een voorbeeld aanleveren?

Neem contact op met Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl

 

Zoeken

Socialize met CINOP