Klantcases

Bruggen Bouwen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Naam afbeelding

Om hun leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken de Aloysius scholen voor voortgezet special onderwijs (vso) aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt. Samen met CINOP Advies en het mbo voert Aloysius het programma Bruggen Bouwen uit.

In mei 2016 vond een bijeenkomst plaats met alle locatiedirecteuren, stage- en loopbaanbegeleiders van Aloysius, ter voorbereiding van een Servicepunt LOB. Het doel? Kennis delen om efficiënter te werken aan stage en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Bruggen Bouwen
De aansluiting en doorstroming van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar de arbeidsmarkt en het mbo kan beter. Het landelijke programma Bruggen Bouwen heeft als doel dat het vso, mbo en de arbeidsmarktpartners meer één taal gaan spreken. Dit initiatief van de Aloysius Stichting voor speciaal basis- en voorgezet onderwijs, wordt inhoudelijk ondersteund door CINOP Advies.

Matthieu Mes van CINOP Advies: “Wij maken graag een verbinding tussen het mbo en speciaal onderwijs en richten ons daarom ook op deze groep kwetsbare jongeren.” Ruud van de Rakt van Aloysius haakt in: “We willen dat onze leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs verlaten, goed kunnen overstappen naar een middelbare beroepsopleiding of een baan die bij ze past. Om onze leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken onze scholen de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt.”

Opzetten van een servicepunt
Het programma Bruggen Bouwen zet in op effectieve doorlopende leerlijnen voor leerlingen met gedragsproblemen uit het vso. Het komt niet alleen aan op een goede samenwerking met andere scholen, maar ook met werkgevers. Nog een speerpunt de afstemming met gemeenten, UWV, Werkbedrijf en de samenwerkingsverbanden voor het vo en passend onderwijs. Daarbij worden diverse pilots uitgevoerd die de doorstroom naar mbo en werk verbeteren. Zo daalt tegelijk het aantal voortijdig schoolverlaters.

Matthieu Mes: “Het gaat om een vierjarig programma dat tijd en energie vraagt in een brede context. Om beter met gemeenten en werkgevers af te stemmen wil Aloysius dat haar scholen sturen op meer uniformiteit en centrale regie. Zo is één van de programmaonderdelen het opzetten van een Servicepunt voor Loopbaanoriëntatie, stagecoördinatie en begeleiding en doorstroom. Arbeidsmarktregio’s en werkpartners hebben dan met één aanspreekpunt te maken. Samenwerking en warme overdracht zijn op die manier eenvoudiger te organiseren.”

Alle partijen bij elkaar
Om de mogelijkheden te bespreken, kwamen de specialisten op het gebied van stage en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van alle Aloysius scholen in mei 2016 samen. Doel: onderzoeken hoe effectiever samen te werken rondom stage en LOB in de vorm van een servicepunt. Matthieu Mes begeleidde samen met Trudy Sijbers van Aloysius deze bijeenkomst. “Deelnemers keken welke taken in de scholen moeten blijven en wat door een servicepunt uitgevoerd zou kunnen worden. Er ontstonden interessante discussies, bijvoorbeeld over de verschillen in LOB en stage voor leerlingen in kortverblijf instellingen van Jeugdzorg en Justitie en die van de reguliere vso-scholen.

Voordeel voor bedrijven

Later op de dag interviewde Matthieu Mes Rob Bloks van VDL, die verantwoordelijk is voor de beroepspraktijkvorming binnen VDL. Hij geeft leiding aan 78 praktijkopleiders in de VDL-bedrijven. VDL heeft in de regio zeventien bedrijven waarin een aantal leerlingen uit de doelgroep stage loopt.

Bloks geeft tips voor zijn collega’s: “Denk eens aan snuffelstages, waarin basisvaardigheden worden aangeleerd. Laat leerlingen dus niet alleen toekijken. We hebben goede ervaringen met blokstages in plaats van lintstages. Het opleiden vanuit de vraag uit de arbeidsmarkt dient centraal te staan. Opleiden in het bedrijf is mogelijk, VDL is daar voorstander van. Mocht dat niet mogelijk zijn, zoek dan samenwerking met het mbo of met andere vso-scholen. Het één-op-één contact tussen stagebegeleider en het bedrijf is erg belangrijk. Ook het Servicepunt kan - randvoorwaardelijk - veel betekenen. Het voordeel voor bedrijven is de gecoördineerde contacten: niet elke keer door een stagecoördinator van elke school afzonderlijk benaderd worden voor een stage, maar centraal. Daarnaast is het zo mogelijk om leerlingen beter toe te rusten op wat er binnen een bedrijf kan en kunnen docenten ook stage lopen binnen het bedrijf.”

Welke activiteiten in servicepunt?

In de middag presenteerden de LOB- en stage experts van de scholen de opbrengsten van de ochtendsessie aan hun locatiedirecteuren. Gezamenlijk werd zo verkend vanuit zowel ‘werkvloer’ als vanuit het management welke diensten of activiteiten rond stage, LOB of doorstroom het beste kunnen plaatsvinden op het niveau van de school of juist ‘meerschools’ in het servicepunt. “De meerwaarde van het Servicepunt LOB zit ‘m onder meer in een betere diagnostiek bij een korte verblijfduur, de koppeling van de leerstof of methodes aan een portfoliosysteem, ontzorging van de werkgever en meer innovatiekansen. Ook hebben werkgevers in het Servicepunt LOB een vast aanspreekpunt binnen de Aloysius Stichting. Het optimaal vormgeven van het leerproces van de leerling staat echter centraal. Dat is een mooie slotconclusie van deze bijeenkomst die in 2017 weer een vervolg krijgt.

Zoeken

Contactpersoon

 Matthieu Mes
Matthieu Mes
Senior manager
06-23946515

Socialize met CINOP