Klantcases

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Naam afbeelding

Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.


Defensie en de Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) zijn partners om een scholings- en ontwikkelingsinfrastructuur voor de in-, door- en uitstroom van Defensiepersoneel te ontwikkelen en uit te voeren. Het CPP is een samenwerkingsverband tussen zeven roc’s. Deze roc’s vormen via CPP één centraal loket voor alle opleidingsvragen van Defensie.

Het versterken van de aansluiting met het civiel onderwijs is één van de thema’s die in het sectorplan Defensie (2014) centraal staan in het kader van het vergroten van duurzame inzetbaarheid van personeel. Eerder zijn met CPP afspraken gemaakt rondom versnelde mbo-trajecten voor militairen die instromen in een mbo-opleiding. In maart 2017 gaf Defensie aan behoefte te hebben aan een update van deze aanpak. Een aanpak die meer gericht is op afstemming aan de voorkant tussen militaire- én civiele mbo-opleidingen.


Foto: Fred Kuijpers (programmamanager civiel onderwijs Defensie) en Jan Lanting (programmamanager CPP) ondertekenen de eindrapportages.


Projectaanpak

Het CPP vroeg CINOP Advies dit project uit te voeren en werkgroepen met zowel roc- als Defensiemedewerkers aan te sturen. Ook zorgde CINOP voor ondersteuning bij het uitvoeren van de onderzoeksopdracht. In een korte tijdspanne stelde CINOP samen met de programmamanager van het CPP een projectaanpak op. Daarnaast had CINOP een coördinerende en ondersteunende rol in de werkgroepen bij de inhoudelijke uitwerking van de onderzoeksvragen en het opstellen van de onderzoeksrapporten.


Uitkomst

Tussen maart en juni 2017 brachten de werkgroepen in beeld welke inhoudelijke overlap zij zien tussen Defensie-opleidingen en kwalificatiedossiers (KD’s) van bijbehorende mbo-opleidingen. De KD’s die in dit onderzoek met de Defensie-opleiding zijn vergeleken, zijn Veiligheid & Vakmanschap GROP (grondoptreden), Veiligheid & Vakmanschap Maritiem, ICT, Bedrijfsautotechniek, Mechatronica, Logistiek, Generieke vakken en diverse keuzedelen. In de onderzoeken is er op hoofdlijnen gekeken naar inhoudelijke overlap. In de toekomst zou een waarderingsonderzoek kunnen volgen.

Voor ongeveer een kwart van de onderzochte Defensie-opleidingen geldt dat er inhoudelijk sprake is van een grote mate van overlap. De werkgroep ziet voor deze opleidingen reële mogelijkheden om met een beperkte aanvulling de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden. Hoe dit gezamenlijke traject er in de praktijk uit moet komen te zien, zal in een vervolgtraject verder concreet uitgewerkt moeten worden.  

 

Meerwaarde CINOP

Defensie en CPP hebben de samenwerking met CINOP Advies als prettig ervaren. Fred Kuijpers namens Defensie: “Wij waren erg tevreden over de inzet van CINOP. In korte tijd is het project adequaat en professioneel uitgevoerd.” Ook Jan Lanting van CPP ziet een duidelijk meerwaarde: “We waren erg gelukkig met de deelname van CINOP aan het traject. De ondersteuning ging veel verder dan op basis van ‘algemeenheden’ komen tot een onderzoeksrapport. CINOP heeft zich zowel onderwijskundig als vakinhoudelijk in de materie verdiept, waardoor de eindrapportages een slag dieper gaan. Hier kunnen we mee verder als CPP!”


Zoeken

Contactpersoon

 Danielle van der Wiele
Danielle van der Wiele
Senior consultant
06-10946701
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470
 Jeroen Kraan
Jeroen Kraan
Consultant
06-10207797

Socialize met CINOP