Een kwestie van kiezen met de FlexScan

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen heeft CINOP, in samenwerking met enkele hogescholen, de Flex-scan ontwikkeld.

Hoe breed gedragen de roep om flexibilisering ook is, voor veel onderwijsinstellingen is de vormgeving hiervan nog een lastige opgave. Zeker als bedacht wordt dat de diversiteit binnen de doelgroep studenten en volwassen leerders alsmaar toeneemt. Denk aan sociaal culturele verschillen, reeds opgedane (werk)ervaringen, persoonlijke leerstrategieën, thuissituatie, etc.

De kans om hier succesvol stappen in te zetten is vele malen groter alle betrokkenen een gedeeld beeld hebben over het waarom en wat flexibilisering van onderwijs moet opleveren.

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden (diversiteit doelgroep, behoefte werkveld, team en organisatie) en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Onze definitie van flexibel onderwijs

Flexibiliseren van onderwijs kan voor veel partijen wat opleveren:

Opbrengst
ArbeidsmarktMeer tevredenheid bedrijfsleven dat: * starters direct in kan zetten * zittende medewerkers efficiënt kan ‘opscholen’
StudentenHogere tevredenheid studenten, die gemakkelijker kunnen studeren door aanpassing op hun behoeften en mogelijkheden.
OnderwijsUitval en vertraging vermindert en docenten krijgen meer professionele ruimte.

Flex-scan: waar staat uw school?

De Flex-scan van CINOP is ontwikkeld op basis van het onderzoek van de commissie Maatstaf en helpt onderwijsinstellingen te komen tot weloverwogen besluitvorming over flexibilisering van onderwijs. De Flex-scan kan op team-, sector- en/of organisatieniveau worden afgenomen en levert (letterlijk) een beeld op van de huidige situatie, ambitie, visie en toekomststrategie rondom het flexibiliseren van het onderwijs.

De scan zoomt in op acht aspecten:

 • Informatievoorziening en voorlichting
 • Intake
 • Onderwijsleeromgeving
 • Begeleiding
 • Deskundigheid docenten
 • Toetsing en validering
 • Certificaten en diploma’s
 • Onderwijslogistiek

Voorbeeld score:

Flex scan2 CINOP

Op basis van deze aspecten ontstaat een onderbouwd beeld van hoe flexibel uw onderwijs is. Is er sprake van:

 • Standaardisatie
 • Standaard voor maatwerk (individueel)
 • Standaardisatie op maat (keuzes op basis van standaarden)
 • Flexibele/gepersonaliseerde leerwegen

De Flex-scan geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Ambitie: wat is de ambitie van de instelling en de opleiding met betrekking tot flexibel onderwijs?
 • Gezamenlijk beeld over flexibilisering: komt de door docenten, studenten en het werkveld ervaren flexibiliteit overeen met de ambitie van instelling en opleiding?
 • Verkenning van het vervolg: wat is een passende route of vervolgaanpak om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken?

Geïnteresseerd in de Flex-scan?

De Flex-scan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat u op team-, sector- en/of organisatieniveau binnen uw schoolorganisatie in kunt zetten.

In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is ook een deeltijd-variant van de Flex-scan ontwikkeld rondom de pilots flexibilisering HO.

Neem voor meer informatie contact op