Training onderwijslogistiek: op zoek naar dé beste oplossing

Training onderwijslogistiek CINOP
Training onderwijslogistiek CINOP

17 februari 2017

In januari 2017 hebben 24 docenten van verschillende opleidingen van het ROC van Amsterdam/Flevoland de 5-daagse training Onderwijslogistiek met succes afgerond. Doel was om de organisatie van het onderwijs binnen hun opleiding te verbeteren. Veel docenten moesten hun vertrouwde werkwijze loslaten om tot de beste oplossing te komen. En dat is gelukt!

Onderwijslogistiek is voor velen een ongrijpbaar begrip. Het betreft alles wat je in tijd en ruimte met studenten, medewerkers en hulpmiddelen organiseert om een optimaal onderwijsleerproces mogelijk te maken. Met ‘alles’ verwijzen we letterlijk naar alle processen in het onderwijs: van de intake van de student tot aan de inzetplanning binnen het team, het examineren en de systemen van kwaliteitsborging. De manier waarop deze processen zijn ingericht, bepalen niet alleen hoe het onderwijs van de student er uiteindelijk uit ziet, maar beïnvloeden ook de prestaties van studenten, de kosten van het onderwijs en de tevredenheid van studenten, docenten en overige betrokkenen zoals stagebegeleiders.

Idealiter is de logistiek ondersteunend aan het didactische proces in de klas. Iets wat in de praktijk lang niet altijd het geval is! Didactische keuzes worden namelijk vaak bepaald door de logistiek en dat kan ongewenste gevolgen hebben. Denk hierbij aan het lesgeven van praktijklessen in theorielokalen omdat praktijklokalen niet beschikbaar zijn. Of bijvoorbeeld actieve werkvormen die niet goed uitpakken vanwege een te grote groep studenten. De kunst is om na een grondige verkenning van het probleem binnen de bestaande randvoorwaarden na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn.

Eigen praktijkcasus staat centraal

In de CINOP training hebben de docenten een onderwijslogistieke casus vanuit hun eigen praktijk onderzocht. Docenten hebben aan uiteenlopende onderwijslogistiekproblemen gewerkt: het optimaliseren van het logistieke proces rondom late instromers, het vormgeven van versnellingstrajecten, het efficiënter en naar meer tevredenheid inrichten van de gesprekkencyclus, het verbeteren van de plaatsing van studenten, verminderen van uitval in het eerste leerjaar en de roostering passend maken bij de doelgroep zodat studiesucces en studenttevredenheid wordt bevorderd.

Dé beste oplossing

Het gaat in de training om het onderzoeken van mogelijke oorzaken van logistieke knelpunten, het verkennen van de knoppen waar je aan kunt draaien en het bedenken én afwegen van de diverse oplossingsrichtingen die er zijn om het knelpunt in de praktijk op te lossen. Onderwijslogistiek zien we vooral als een creatief proces, waarbij je telkens afwegingen maakt hoe je de belangen van de student, het team en de organisatie zo goed mogelijk kunt dienen bij de organiseren van het onderwijsleerproces. Er is geen eenduidige oplossing voor onderwijslogistieke vraagstukken.

Om onderwijslogistieke vragen op te lossen is dus een onderzoekende houding vereist. Dit voelt voor de meesten in het begin wat onwennig. ”Ik kwam er achter dat wij altijd snel in oplossingen denken binnen ons team, terwijl we eigenlijk nog niet goed de oorzaken in beeld hebben”, aldus één van de deelnemers. Door een onderzoek te starten naar de oorzaken onder studenten, collega’s of verslagen van vergaderingen kwamen deelnemers soms tot verrassende inzichten. Een van de deelnemers: ”Aan de start van de training dacht ik al te weten wat de uitkomst moest zijn. Na mijn onderzoek bleek dit eigenlijk helemaal niet de oplossing voor het probleem”. De deelnemers hebben hun oplossing vervolgens omgezet in een plan van aanpak en . Nu is het tijd om hun plan van aanpak in dé praktijk te brengen!

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Gerelateerde artikelen

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Aan de slag met verbeteren PTA’s