Practoraten voor verbetering en vernieuwing van het mbo

Practoraten zijn relatief nieuw binnen het mbo; zij vervullen een sleutelrol in het doorlopend verbeteren en vernieuwen van het middelbaar beroepsonderwijs. Ecbo merkt in de praktijk dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbetert door het lerend vermogen van organisaties en professionals te vergroten.

Een practoraat is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. Ecbo, onderdeel van Stichting CINOP, werkt aan het verbeteren van het beroepsonderwijs door het lerend vermogen van organisaties en professionals te vergroten. Ontwikkelen van onderzoeken en competenties van docenten(teams) zijn hierbij een bewezen effectieve investering voor het onderwijs. Naast Leeuwenborgh monitort CINOP op dit moment al zes verschillende practoraten, en werkt als kennispartner samen met ROC Friese Poort op het gebied van onderzoek en publicaties, en ondersteunt diverse practorvraagstukken.

Behoefte wetenschappelijke kennis stijgt

Het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kennen van oudsher geen onderzoekstraditie. Toch stijgt de laatste tijd de behoefte aan (wetenschappelijke) kennis in het onderwijs – juist bij de opleidingen waar traditioneel gezien de samenwerking tussen wetenschap en onderwijs minimaal was. Langzaam maar zeker ontwikkelt zich, zeker in het mbo, van onderop een onderzoekklimaat.

Een dergelijk onderzoeksklimaat is zeer belangrijk voor het onderwijs omdat het de voorwaarden schept voor de eisen die de samenleving en de arbeidsmarkt stelt. In een steeds sneller veranderende wereld groeit de behoefte aan flexibiliteit; aan het vermogen om snel en wendbaar te zijn en tegelijkertijd de professionaliteit te hebben om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Diverse partnerschappen met practoraten

CINOP is betrokken bij diverse partnerschappen met mbo’s. Ecbo is het Expertisecentrum Beroepsonderwijs dat onderdeel uitmaakt van CINOP.

  • Onderzoekspoot practoraat ROC Friese Poort

Bij ROC Friese Poort zorgt Ecbo voor de onderzoekspoot van het practoraat Brede Vorming. De onderzoeksrol van Pieter Baay en Alieke Hofland ligt in de onderbouwing vanuit literatuur, het analytisch duiden en monitoren van ontwikkelingen en evidence informed ontwerpen van leergangen en onderwijsmateriaal.

  • Onderzoek zeven practoraten in opdracht van NRO

In een driejarig onderzoek werken onderzoekers van Ecbo, onder andere Patricia Brouwer, mee aan het realiseren van succesvolle onderwijsvernieuwing in de context van Practoraten. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De zeven betrokken practoraten constateren dat de opbrengsten – kennis, inzichten en producten – niet voldoende worden benut door docenten(teams) in hun school. Zij willen daarom weten wat zij kunnen doen om deze opbrengsten via docententeams in het onderwijs terecht te laten komen.

  • Gesprekspartner en ondersteuning practoraten ROC van Amsterdam & Mediacollege

Met subsidie van de gemeente Amsterdam levert Ecbo een bijdrage aan de ontwikkeling van Amsterdamse practoraten. Ecbo-collega’s Hester Smulders en José Hermanussen ondersteunen de practoraten Creatief Vakmanschap en Mediawijsheid. Hun rol is die van gesprekspartner in reflectiegesprekken, klankbord en extra denkkracht bieden over bijvoorbeeld plannen, instrumenten en type opbrengsten.

  • Strategisch partnerschap met de Stichting Ieder mbo een Practoraat

Naast partnerschappen met individuele practoraten werkt Ecbo ook samen met de Stichting Ieder mbo een Practoraat. Dit gebeurt vanuit het publieke Kennisverspreidingsprogramma dat Ecbo uitvoert in opdracht van NRO. De Stichting is partner in de landelijke Mbo Onderzoeksdag, waar resultaten van onderzoek door onder andere practoraten gedeeld kunnen worden.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs

De kern van een practoraat is het ontwikkelen en verkennen van nieuwe beroepspraktijken door praktijkgericht onderzoek, ingebed in het onderwijs. Er ontstaat een (kwalitatieve) meerwaarde voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en een beter beroepsperspectief) en docenten (professionalisering binnen het vakgebied en onderzoekende houding). Hierdoor verbetert de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs