Jaarstukken 2018

De jaarstukken van 2018 inclusief verantwoording WNT van Stichting CINOP – ecbo zijn vastgesteld op 9 juli 2019 en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. In onderstaand rapport is opgenomen:
 

  • Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (p.38).