Verantwoording 2018

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van Stichting CINOP – ECBO zijn vastgesteld op 9 juli 2019 en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant.